TURVATAKUU - Lue lisää

Matkaehdot

Matkaehdot
Matkaehdot
KotiMatkaehdot

Matkaehdot

KotiMatkaehdot

Matkaehdot koskevat sopimusta TourCompassin (jäljempänä matkanjärjestäjä) ja matkapaketin ostavan matkustajan (jäljempänä matkustaja) välillä. Sopimukseen sovelletaan valmismatkalakia/lakia matkapalveluyhdistelmistä.

1. Sopimuksen soveltaminen:

1.1. Soveltaminen

Sopimus matkapaketin myynnistä matkustajan ja matkanjärjestäjän välillä astuu voimaan ja on molempia osapuolia sitova, kun matkustaja hyväksyy matkatarjouksen.

Matkustaja hyväksyy tarjouksen, kun hän varaa matkan matkanjärjestäjän lähettämän tarjouksen perusteella ja antaa tarvittavat tiedot varauslomakkeessa sekä maksaa ennakkomaksun tai matkan hinnan kokonaisuudessaan. Ennen tätä matkustaja on lukenut ja hyväksynyt nämä ehdot ja ilmoittanut hyväksymisestä valitsemalla tästä ilmoittavan valintaruudun.

Vaihtoehtoisesti matkustaja voi varata matkan lähettämällä matkanjärjestäjälle sähköpostiviestin, joka sisältää tarjousnumeron sekä tarjouksen hyväksymistä varten vaadittavat tiedot sekä maksamalla ennakkomaksun tai matkan hinnan kokonaisuudessaan ja hyväksymällä nämä ehdot.

Matkustaja voi hyväksyä matkanjärjestäjän tarjouksen myös puhelimitse. Matkanjärjestäjä ilmoittaa matkustajalle sopimusehdoista – ennen kuin matkustaja hyväksyy ne – sekä ilmoittaa, missä matkustaja voi lukea nämä yleiset ehdot. Matkustaja maksaa ennakkomaksun tai matkan hinnan kokonaisuudessaan.

Sopimuksen katsotaan astuvan voimaan vasta silloin, kun asiakas maksaa maksuehtojen mukaisesti joko matkan hinnan kokonaisuudessaan tai sopimuksessa määritetyn ennakkomaksun. Matkustaja on ennen tätä vastaanottanut nämä ehdot.

1.2. Matkustusasiakirjat

Kun sopimus on astunut voimaan, matkanjärjestäjä lähettää matkustusasiakirjat matkustajalle viipymättä.

Matkustusasiakirjat ja muut viestit matkanjärjestäjältä matkustajalle, (mukaan lukien mutta ei rajoittuen matkapakettiin kohdistuvia muutoksia koskevat tiedot) lähetetään siihen postiosoitteeseen, sähköpostiosoitteeseen tai muuhun yhteysosoitteeseen, jonka matkustaja on ilmoittanut sopimuksen solmimisen yhteydessä.

Lisäksi matkustajan on annettava matkanjärjestäjälle tarvittavat yhteystiedot, joiden kautta matkanjärjestäjä voi saada yhteyden matkustajaan sekä ennen matkaa että matkan aikana.

Jos matkustaja ei ole vastaanottanut matkaa koskevia asiakirjoja 3 arkipäivän kuluessa, matkustajan tulee ottaa yhteyttä matkanjärjestäjään. Jos matkustaja on antanut yhteystietonaan sähköpostiosoitteen, matkustajan tulee ensin tarkistaa roskapostikansionsa.

Matkustajan tulee tutustua vastaanottamiinsa matkustusasiakirjoihin sekä ”käytännön tietoihin” (kts. kohta 4.3.) ja ilmoittaa välittömästi matkanjärjestäjälle, jos asiakirjoissa olevat tiedot eivät vastaa sovittuja.

2. Hinta ja maksaminen:

 2.1. Hinta

Matkan hinta on niin kutsuttu ”kokonaishinta”, mikä tarkoittaa, että hinta sisältää kaikki pakolliset verot, maksut ja muut ylimääräiset lisät, kulut ja kustannukset, jotka liittyvät matkustajan matkanjärjestäjältä ostamiin palveluihin. “Kokonaishinnan” lisäksi veloitetaan toimistomaksu, joka näkyy sekä matkustajan tarjouksessa että matkustajan laskussa.

Joissain matkakohteissa paikalliset viranomaiset voivat määrätä lisämaksuja tai -veroja, joita ei ole mahdollista veloittaa sopimuksen puitteissa, koska nämä maksut riippuvat paikallisista säännöksistä tai koskevat sopimuksen ulkopuolisia lisäpalveluja. Joissain matkakohteissa on tavanmukaista antaa juomarahaa oppaille ja muille henkilökunnan edustajille. Tällaiset juomarahat eivät sisälly ”kokonaishintaan”.

Matkan kokonaishinta näkyy matkustajan laskulla. Jos itse matkaan tai sen edellytyksiin on tehtävä matkustajan olosuhteista johtuvia muutoksia, seurauksena voi olla matkan hinnan muuttuminen ja mahdollisen lisämaksun veloittaminen.

2.2. Maksaminen

Jos matkustaja ei noudata sopimuksen ehtoja maksamisen osalta, matkanjärjestäjällä on oikeus purkaa sopimus. Tässä tapauksessa matkanjärjestäjällä on oikeus periä korvaus, jos matka peruutetaan puuttuvan summan sovittuna maksupäivänä.

3. Peruutus- ja matkavakuutukset:

Ennen sopimuksen syntymistä matkanjärjestäjä tiedottaa matkustajalle mahdollisuudesta tai velvollisuudesta ottaa vakuutus, joka kattaa matkustajan kulut sopimuksen purkautuessa (peruutusvakuutus) tai kotimatkasta aiheutuvat kustannukset onnettomuuden tai sairauden sattuessa tai kuolemantapauksessa (matkavakuutus) sekä näitä vakuutuksia koskevista ehdoista.

Matkanjärjestäjä voi saada provision vakuutusten myynnistä. Matkanjärjestäjä voi matkustajan pyynnöstä ilmoittaa matkustajalle provision määrän.

Matkustaja vastaa riittävän vakuutusturvan hankkimisesta.

4. Matkustajan yleiset velvollisuudet:

4.1. Passi, viisumi ja terveyttä koskevat vaatimukset (ml. rokotukset)

Matkustajalla on oltava voimassa oleva passi, joka on voimassa vähintään kuusi kuukautta matkan päättymispäivästä lukien, sekä muut matkan toteuttamisen kannalta välttämättömät asiakirjat, kuten viisumi ja rokotustodistus.

Matkanjärjestäjä ilmoittaa sopimuksen solmimisen yhteydessä matkustajalle passia ja viisumia koskevista vaatimuksista, mukaan lukien viisumin hankkimiseen todennäköisesti kuluvasta ajasta. Matkanjärjestäjä ilmoittaa matkustajalle myös mahdollisista terveyttä koskevista vaatimuksista, kuten rokotustodistuksista ja vastaavista, sekä muista tarpeellisista asiakirjoista ja ehdoista, jotka on täytettävä matkan toteuttamiseksi. Tietyissä maissa sovelletaan erityisiä sääntöjä maahantulon ja maasta poistumisen osalta. Jos tämä koskee matkustajan kohdemaata, asiasta ilmoitetaan sopimuksessa. Matkustaja voi pyytää lisätietoja tällaisista säännöistä ottamalla yhteyttä matkanjärjestäjään.

Matkanjärjestäjän matkustajalle ilmoittamat tiedot passi- ja viisumivaatimuksista koskevat Suomen kansalaisia. Jos matkustajalla ei ole Suomen passia tai matkustajalla on kaksoiskansalaisuus, matkustajan on ilmoitettava tästä matkanjärjestäjälle, jotta matkustajalle voidaan antaa tarvittavia tietoja ja ohjeita, mukaan lukien asianomaisten viranomaisten yhteystiedot. Lisätietoja löytyy muun muassa Ulkoasiainministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivustoilta: um.fi/etusivu ja thl.fi.

4.2. Liikuntarajoitteiset henkilöt

Matkanjärjestäjän tarjousasiakirjoista käy ilmi, soveltuuko matka yleisesti liikuntarajoitteisille henkilöille. Lisäksi matkustaja voi ennen sopimuksen syntymistä pyytää matkanjärjestäjältä tarkkoja tietoja matkan soveltuvuudesta matkustajan tarpeisiin nähden. Tällaisen pyynnön edellytyksenä on, että matkustaja antaa matkanjärjestäjälle kaikki asiaankuuluvat ja välttämättömät tiedot matkustajan tarpeista.

4.3. Matkustusasiakirjoissa olevat nimet

Matkustaja on vastuussa siitä, että matkustusasiakirjoissa ja varaustiedoissa olevat nimet ovat täysin identtisiä matkustajan passissa olevan nimen kanssa. Jos matkustaja huomaa, että matkustusasiakirjoissa oleva nimi ei ole sama kuin passissa, matkustajan on ilmoitettava tästä välittömästi matkanjärjestäjälle, jotta virhe voidaan pyrkiä korjaamaan. Jos virhe johtuu matkustajasta itsestään, matkustajan on korvattava virheen korjaamisesta aiheutuvat kustannukset. Jos muutosten tekeminen ei ole mahdollista, matkustaja ei voi pitää matkanjärjestäjää vastuussa.

4.4. Läsnäolo

Jos matkustaja ei voi saapua ajoissa paikalle varattua palvelua varten, matkustajan on otettava yhteyttä kyseiseen palveluntarjoajaan ja ilmoitettava myöhästymisestään. Jos matkustaja ja palveluntarjoaja eivät pääse asiassa molempia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun, matkustajan on otettava yhteys matkanjärjestäjään. Jos matkustaja ei ota yhteyttä asiaankuuluvaan palveluntarjoajaan ja/tai matkanjärjestäjään, varaus peruutetaan palveluntarjoajan toimesta eikä matkustaja ei voi käyttää varausta eikä saada hyvitystä maksetusta palvelusta.

Jos matkapakettiin kuuluvat lentoliput, ne on käytettävä oikeassa järjestyksessä. Jos matkustaja ei käytä lentolippuja oikeassa järjestyksessä, lentoyhtiö peruuttaa jäljellä olevat lennot. Matkustaja ei siis voi käyttää vain yksittäisiä lentoja. Matkustaja ei voi esimerkiksi käyttää varatuista lennoista vain kotimatkaa.

Matkustajan on suoritettava mahdollinen lähtöselvitys matkasuunnitelman mukaisesti tai muulla tavoin selkeästi ilmoitetussa paikassa ja ilmoitettuun ajankohtaan mennessä meno- ja paluumatkalla. Matkustajan itsensä vastuulla on ilmoittaa asianmukaisille henkilökunnan edustajille, jos matkustaja lähtöselvitysjonossa ollessaan epäilee, että lähtöselvitystä ei ehditä tehdä ilmoitettuun määräaikaan mennessä.

Matkustajan on otettava hyvissä ajoin ennen kotimatkan alkamista selvää siitä, onko matkustusasiakirjoissa ilmoitettuun matkustusajankohtaan mahdollisesti tehty muutoksia tai onko tällaisista muutoksista ilmoitettu. Matkustajalle ilmoitetaan tällaisista muutoksista joko erikseen tai ennalta sovitulla paikalla olevalla ilmoituksella joko matkanjärjestäjän, matkanjärjestäjän edustajan tai matkanjärjestäjän alihankkijan toimesta.

Matkustajan on pidettävä itsensä jatkuvasti ajan tasalla matkasuunnitelmaan kuuluvien kuljetusten lähtöpaikoista ja -ajankohdista. Tämä tarkoittaa esimerkiksi lentoasemalla olevien aikataulunäyttöjen tarkistamista heti kentälle saapumisen jälkeen ja tarvittaessa yhteydenottoa kenttähenkilökuntaan, jos oikea terminaali tai lähtöportti ei ole tiedossa. Lähtöterminaali ja -portti voivat usein muuttua, eivätkä tällaiset muutokset ole matkanjärjestäjän hallinnassa. Matkustaja ei tällaisissa tapauksissa voi vaatia korvauksia matkanjärjestäjältä.

4.5. Järjestyssäännöt

Matkustajan tulee noudattaa kaikkien matkapaketin palveluntarjoajien, kuten hotellien, lentokenttien ja kuljetusvälineiden jne. antamia ohjeita, määräyksiä sekä järjestyssääntöjä.

Matkustaja ei saa aiheuttaa häiriötä käyttäytymisellään. Vakavissa tai toistuvissa tapauksissa sopimaton käytös voi johtaa siihen, että matkanjärjestäjä tai tämän edustaja poistaa matkustajan matkalta. Tällöin matkustaja on vastuussa omasta kotikuljetuksestaan ja tästä aiheutuvista kuluista. Jos matkustaja poistetaan matkalta, hänellä ei ole oikeutta matkapaketista maksamansa maksun palautukseen miltään osin.

Matkanjärjestäjä ei ole vastuussa julkisen vallan käytöstä, mukaan lukien mutta ei rajoittuen poliisin puuttuminen matkustajan toimintaan matkustajan sopimattoman käyttäytymisen yhteydessä. Tällaisissa tilanteissa matkustaja vastaa itse aiheuttamistaan kuluista, eikä matkustaja voi vaatia matkanjärjestäjältä korvauksia eikä hänellä ole myöskään oikeutta matkapaketin hinnan palautukseen.

4.6. Velvoitteiden noudattamatta jättäminen

Jos matkustaja ei täytä passia, viisumia tai terveyttä koskevia vaatimuksia tai ei anna oikeaa nimeä matkustusasiakirjoissa tai tarkista matkustusasiakirjojen oikeellisuutta tai noudata läsnäoloa koskevia sääntöjä tai järjestyssääntöjä, matkustaja ei voi vaatia matkanjärjestäjältä tai matkanvälittäjältä tai palveluntarjoajalta korvauksia seuraamuksista, menetyksistä tai häiriöistä, jotka johtuvat matkustajan yleisten velvoitteiden noudattamatta jättämisestä.

5. Muutokset voimassa olevaan sopimukseen:

5.1. Matkapaketin luovutus

Matkustajalla on oikeus luovuttaa matkapakettisopimukseen perustuvat oikeutensa toiselle henkilölle. Luovutuksesta peritään korvaus, joka on Eur 130 (kts. lentolippuja koskevat lisätiedot alla).

Luovutuksesta on ilmoitettava matkanjärjestäjälle pysyvällä tavalla viimeistään seitsemän päivää ennen matkan alkamista. Jos luovutuksesta ilmoitetaan myöhemmin kuin 7 päivää ennen matkan alkamista, matkustaja menettää oikeutensa matkapaketin luovutukseen.

Luovutus voi tapahtua vain siinä tapauksessa, että henkilö, jolle matka luovutetaan, täyttää matkanjärjestäjän sopimuksen syntyessä määrittämät ehdot ja edellytykset matkan toteuttamiseksi, mukaan lukien passia, viisumia ja terveyttä koskevat vaatimukset.

Matkanjärjestäjä voi kokonaan tai osittain rajoittaa matkapaketin luovutusta, mikäli luovutus ei ole mahdollista matkanjärjestäjän alihankkijan asettamien ehtojen vuoksi. Luovutusoikeutta koskevista rajoituksista ilmoitetaan aina matkustajan matkustusasiakirjoissa.

Matkustajan on huomioitava, että useimpia matkapaketteihin sisältyviä lentolippuja ei ole mahdollista muuttaa tai lipusta maksettua hintaa palauttaa sen jälkeen, kun liput on varattu (”non-refundable”-liput). Tällaisia lentolippuja ei siten ole mahdollista luovuttaa toiselle henkilölle. Jotkut lentoliput on mahdollista luovuttaa eteenpäin erillistä korvausta vastaan. Korvaussumma vaihtelee lentoyhtiön ja lipputyypin mukaisesti. Matkustajan on maksettava tämä korvaus edellä mainitun muutosta koskevan maksun lisäksi.

Matkapaketin luovuttaja ja henkilö, jolle matkapaketti luovutetaan, ovat yhteisvastuussa luovutuksesta aiheutuvien mahdollisten kustannusten ja korvausten maksamisesta.

5.2. Matkustajan tekemät muutokset matkapakettiin

Jos matkustaja haluaa tehdä muutoksia matkapakettiin, hänen on otettava mahdollisimman nopeasti yhteyttä matkanjärjestäjään. Jos matkanjärjestäjä voi muuttaa matkapakettia, matkustajan on maksettava muutoksista mahdollisesti aiheutuvat lisäkustannukset. Matkanjärjestäjällä ei ole velvollisuutta tehdä muutoksia matkapakettiin.

Jos matkustaja haluaa tehdä muutoksia, joita matkanjärjestäjän ei ole mahdollista tehdä voimassa olevan sopimuksen puitteissa, muutoksen vaatiminen edelleen katsotaan matkapaketin peruutukseksi ja uuden matkan varaamiseksi.

5.3. Matkanjärjestäjän tekemät muutokset matkapakettiin

5.3.1. Vähäiset muutokset

Matkanjärjestäjällä on oikeus ennen matkan alkamista tehdä vähäisiä muutoksia matkapakettiin ilman matkustajan erillistä suostumusta. Matkustajan on hyväksyttävä tällaiset muutokset, jos matkanjärjestäjä on ennen matkan alkamista ja ilmoittanut matkustajalle kyseisistä muutoksista ilman aiheetonta viivytystä selkeästi ja ymmärrettävästi.

5.3.2. Muut muutokset

Jos matkanjärjestäjän on ennen matkan alkamista joko;

 • tehtävä merkittäviä muutoksia matkapakettiin,
 • tai jos matkanjärjestäjä ei kykene täyttämään niitä matkustajan erityisiä toiveita, jotka matkanjärjestäjä on hyväksynyt,

matkustajalla on seuraavat oikeudet:

 • matkustaja voi peruuttaa sopimuksen, jolloin matkanjärjestäjän on palautettava tehdyt matkaan liittyvät maksusuoritukset,
 • tai matkustaja voi valita korvaavan matkan, jos matkanjärjestäjä tarjoaa korvaavan matkapaketin.

Matkanjärjestäjän on ilman aiheetonta viivytystä otettava yhteyttä matkustajaan ja ilmoitettava merkittävistä muutoksista sekä niiden mahdollisista vaikutuksista matkapaketin hintaan.

Matkanjärjestäjän on annettava ilmoituksessaan määräaika, johon mennessä matkustajan on ilmoitettava päätöksestään. Jos matkustaja ei ilmoita päätöksestään tähän määräaikaan mennessä, hänen katsotaan hyväksyneen muutokset.

Matkustajalla on joissain tapauksessa oikeus korvaukseen, jos edellä mainituista merkittävistä muutoksista aiheutuu taloudellista vahinkoa, paitsi jos muutokset ovat seurausta väistämättömistä ja poikkeuksellisista olosuhteista.

6. Sopimuksen purku:

6.1. Peruuttamisoikeus

Matkapakettien peruutustapauksissa sovelletaan lakia matkapalveluyhdistelmistä.

6.2. Matkapaketin peruutus

6.2.1. Normaalit peruutusehdot

Matkustaja voi peruuttaa matkapaketin ennen matkan alkamista seuraavien peruutusehtojen mukaisesti.

 • Mikäli varaus peruutetaan varauspäivän jälkeen vähintään 60 päivää ennen matkan alkamista, ennakkomaksua ei palauteta.
 • Mikäli varaus peruutetaan myöhemmin kuin 60 päivää ennen matkan alkamista, maksettua summaa ei palauteta.

Matkanjärjestäjän on matkustajan pyynnöstä esitettävä perustelut peruutusmaksun määrälle.

6.2.2. Peruutus kohteessa ilmenneiden sotatoimien jne. takia

Matkustajalla on oikeus ilman peruutusmaksua peruuttaa matkapaketti ennen matkan alkamista matkakohteessa tai sen välittömässä läheisyydessä vallitsevien sellaisten väistämättömien ja poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi, jotka vaikuttavat merkittävästi matkustajien kuljetukseen matkakohteeseen tai muutoin matkan toteuttamiseen sovitulla tavalla.

Matkustaja voi peruuttaa matkan ilman peruutusmaksua siinä tapauksessa, että matkakohteessa vallitsevat väistämättömät ja poikkeukselliset olosuhteet tekevät objektiivisesti arvioituna matkakohteeseen matkustamisesta mahdotonta esim. Ulkoasiainministeriön tai terveysviranomaisten tai vastaavien tahojen antamien ohjeiden tai lausuntojen perusteella. Kts. lisätietoja sivustoilta um.fi/etusivu ja thl.fi.

Peruuttaessaan matkan edellä mainituissa tapauksissa ilman peruutusmaksua matkustajalla on oikeus saada takaisin matkan hinta mutta ei oikeutta muuhun korvaukseen matkanjärjestäjältä.

Maksuton peruutusoikeus ei koske tilanteita, joissa asiakas on sopimuksen tullessa voimaan ollut tietoinen tai hänen olisi pitänyt olla tietoinen matkakohteessa vallitsevista olosuhteista tai tällaiset olosuhteet olivat yleisessä tiedossa.

Jos matkustajalla ei ole oikeutta ilmaiseen peruutukseen edellä mainittujen ehtojen mukaisesti, sovelletaan yleisiä peruutusehtoja kohdan 6.2 mukaisesti.

Jos kyseessä on kiertomatka, matkustajalla on oikeus peruuttaa vain se matkapaketin osa, joka suuntautuu alueelle, jonne matkustamista ei suositella. Jos tämä matkapaketin osa muodostaa merkittävän osan sovitusta matkapaketista, matkustajalla on oikeus peruuttaa matkapaketti kokonaisuudessaan.

6.2.3. Maksusuoritusten palauttamisajankohta ja peruutusmaksun perusteet

Kun matka peruutetaan kohdissa 6.2.1 ja 6.2.2 mainittujen ehtojen mukaisesti, maksetun summan takaisinmaksu tapahtuu viimeistään 14 päivän kuluttua siitä, kun matkustaja on peruuttanut matkapaketin. Peruutuksesta aiheutuva peruutusmaksu lasketaan myös viimeistään 14 päivän kuluessa peruutettujen matkapalvelujen jälleenmyyntimahdollisuuden perusteella.

6.3. Matkanjärjestäjän oikeus peruuttaa matka

6.3.1. Matkan peruuttaminen väistämättömien ja poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi

Matkanjärjestäjällä on lisäksi oikeus purkaa matkapakettisopimus, jos väistämättömät ja poikkeukselliset olosuhteet estävät matkanjärjestäjää toteuttamasta matkaa sovitulla tavalla ja matkanjärjestäjä ilmoittaa matkustajalle peruutuksesta ilman aiheetonta viivytystä ennen matkan alkamista.

Edellä mainituissa peruutustilanteissa matkanjärjestäjä palauttaa matkasta maksetun maksusuorituksen viimeistään 14 päivän kuluttua siitä, kun sopimus on purettu, ja matkustajalla ei ole oikeutta erilliseen korvaukseen.

7. Virheilmoitukset ja valitukset:

Jos matkustaja havaitsee virheen matkan alkamisen jälkeen joko matkalla tai matkakohteessa, matkustajan on ilmoitettava virheestä viipymättä matkanjärjestäjälle tai tämän edustajalle matkakohteessa tai sille palveluntarjoajalle tai alihankkijalle, jotka virhe koskee.

Jos matkanjärjestäjän edustaja tai alihankkija ei voi korjata tai ei korjaa virhettä tai ei korjaa virhettä matkustajan mielestä tyydyttävällä tavalla, matkustajan tulee ilmoittaa virheestä suoraan matkanjärjestäjälle.

Matkustajan tulee varmistaa, että ilmoituksen vastaanottaa matkanjärjestäjän työntekijä ja/tai paikallinen alihankkija – esim. kirjaamalla ilmoituksen hotellikirjaan tai toimittamalla ilmoituksen muussa kirjallisessa muodossa. Tämän lisäksi matkustajan tulee varmistaa, että hän saa ilmoituksesta kuitin/kuittauksen.

Jos matkustaja ei noudata edellä mainittuja ohjeita ilmoittaessaan virheestä, matkustaja voi menettää oikeuden vedota virheeseen tai saada korvauksia.

8. Matkanjärjestäjän korvausvastuun rajoitukset:

Montrealin ja Varsovan yleissopimusten sekä asetuksen (EY) N:o 889/2002 ja 261/2004 sekä ilmakuljetuslain mukaisesti lentoyhtiö on suoraan vastuussa lentokuljetuksesta.

Matkanjärjestäjän korvausvastuun osalta sovelletaan kulloinkin voimassa olevia vahingonkorvausrajoja, jotka on mainittu Varsovan ja Montrealin yleissopimuksissa (ilmakuljetukset), Ateenan yleissopimuksessa ja asetuksessa (EY) N:o 392/2009 (merikuljetukset) sekä COTIF-yleissopimuksessa ja asetuksessa (EY) N:o 1371/2007 (rautatiekuljetukset). Näin ollen matkanjärjestäjän korvausvastuu ei ylitä summaa, joka koskee kuljetuksesta suoraan vastuussa olevia liikenteenharjoittajia.

SDR:n vallitsevan kurssin (XDR) voi tarkistaa osoitteessa www.nationalbanken.dk/en

Varsovan ja Montrealin yleissopimusten mukaisesti korvausvastuu on rajoitettu seuraavasti:

 • Matkustajan kuolema tai loukkaantuminen: 128.821 SDR – mikäli lentoyhtiö voi todistaa, ettei se ole toiminut huolimattomasti tai virheellisesti tai mikäli tapahtuma johtuu kolmannen osapuolen tuottamuksellisesta tai virheellisestä toiminnasta.
 • Matkustajaliikenteen viivästymisen aiheuttamat vahingot: 5346SDR
 • Matkatavaroiden tuhoutuminen, katoaminen, vahingoittuminen tai viivästyminen: 1288 SDR

Ateenan yleissopimuksen ja asetuksen (EY) N:o 392/2009 mukaisesti korvausvastuu on rajoitettu seuraavasti:

 • Matkustajan kuolema tai loukkaantuminen: 250000 SDR – 400000 SDR – riippuen loukkaantumisen syystä sekä liikenteenharjoittajan osoitetusta syyllisyydestä
 • Käsimatkatavaroiden tuhoutuminen, katoaminen, vahingoittuminen tai viivästyminen: 2250 SDR
 • Kulkuneuvon tuhoutuminen, katoaminen tai vahingoittuminen, mukaan lukien matkatavarat kulkuneuvon sisällä tai päällä: 12700 SDR – liikenteenharjoittaja on vastuussa ainoastaan omasta virheellisestä toiminnastaan aiheutuneista vahingoista
 • Muiden kuin käsimatkatavaroiden ja kulkuneuvojen tuhoutuminen, katoaminen tai vahingoittuminen: 3 375 SDR

Niin kutsuttuja ”arvoesineitä” ei korvata säännösten mukaan.

COTIF-yleissopimuksen ja asetuksen (EY) N:o 1371/2007 mukaisesti korvausvastuu on rajoitettu seuraavasti:

 • Matkustajan kuolema tai loukkaantuminen: 175 000 SDR
 • Esineiden katoaminen tai vahingoittuminen: 1 400 SDR
 • Kulkuneuvon katoaminen kokonaan tai osittain: 8 000 SDR
 • Kulkuneuvoon jätettyjen esineiden vahingoittuminen: 1400 SDR – liikenteenharjoittaja on vastuussa ainoastaan omasta virheellisestä toiminnastaan aiheutuneista vahingoista

Mikäli liikenteenharjoittajan vastuuta ei ole rajoitettu muussa EU:n lainsäädännössä tai kansainvälisissä yleissopimuksissa, matkanjärjestäjä rajoittaa korvausvastuunsa määrään, joka on kolminkertainen verrattuna matkapaketin kokonaishintaan.

9. Korvausvaatimukset matkan päättymisen jälkeen:

Vahingonkorvausta ja/tai hinnanalennusta koskevat vaatimukset, jotka koskevat sellaisia virheitä, joista on ilmoitettu asianmukaisesti ja joita matkanjärjestäjä ei ole korjannut, on esitettävä matkanjärjestäjälle kohtuullisen ajan kuluessa matkan päättymisestä. Muussa tapauksessa matkustaja menettää oikeuden korvausvaatimuksen tekemiseen matkanjärjestäjälle.

Matkustaja voi lähettää valituksen osoitteeseen Customerservice@tourcompass.com

10. Oikeus maksetun korvauksen vähentämiseen korvaussummasta:

Matkustajan on ilmoitettava valituksen yhteydessä matkanjärjestäjälle, jos matkustaja on hakenut korvausta myös liikenteenharjoittajalta matkustajien oikeuksia koskevan Euroopan unionin lainsäädännön, matkustajaliikenteen harjoittajien korvausvastuun ja kansainvälisten yleissopimuksien perusteella.

Jos matkustaja on vastaanottanut korvauksen liikenteenharjoittajalta, matkanjärjestäjällä on oikeus vähentää maksamastaan korvauksesta liikenteenharjoittajan maksama summa.

11. Toimivaltainen tuomioistuin ja sovellettava lainsäädäntö:

Jos valmismatkasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Kuluttajariitalautakunnan kotisivujen osoite on www.kuluttajariita.fi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan osoitteessa www.kuluttajaneuvonta.fi. Matkanjärjestäjän sähköpostiosoite tähän liittyvissä asioissa on Customerservice@tourcompass.com

Tanskan matkatoimistoyhdistyksen (Danmarks Rejsebureau Forening) jäsenenä matkanjärjestäjä on velvollinen täyttämään Tanskan pakettimatkojen valituslautakunnan (Pakkerejse-Ankenævnet) määräykset, ellei yhdistyksen hallitus myönnä poikkeusta tästä vaatimuksesta siinä tapauksessa, että asia halutaan saattaa tanskalaisen tuomioistuimen käsiteltäväksi yhdistyksen sääntöjen mukaisesti.

Kaikki riidat ja erimielisyydet, jotka koskevat määrätyn sopimuksen syntymistä ja/tai täyttämistä ja joita ei saada ratkaistuksi osapuolten välillä tai kuluttajariitalautakunnassa voidaan osapuolten näin halutessa saattaa myös matkustajan kotipaikan käräjäoikeuden käsiteltäväksi, jollei asetuksessa (EU) N:o 1215/2012 tai Rooman yleissopimuksessa 1980 toisin mainita.

12. Takuu Matkatakuurahaston kautta:

Konkurssin sattuessa on matkanjärjestäjällä takuu matkustajien maksujen palauttamiseksi rahaston kautta: Matkatakuurahasto (Rejsegarantifonden), Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte, Tanska. Jäsennumero 1778.

Konkurssin sattuessa saa matkustaja kaikki rahansa takaisin tanskalaisen rahaston kautta, vaikka matka on varattu ja maksettu Suomessa. Meidän suomalaiset asiakkaamme ovat katettu 100%.

Jos sinulla on kysyttävää Matkatakuurahaston toiminnasta, voit aina vierailla heidän kotisivuillaan https://www.rejsegarantifonden.dk/english/ tai ottaa heihin yhteyttä puhelimitse numeroon +45 45878333 .

 

 

Puhelin
09 424 15 833
Aukioloajat
ma-to 10-16
pe 10-15
Pyydä tarjous

Henkilökohtaista ja luotettavaa palvelua matkailun asiantuntijoilta

Olet aina tervetullut soittamaan tai lähettämään sähköpostia. Vastaamme mielellämme kysymyksiisi, kuuntelemme toiveitasi ja annamme sinulle rehellisiä ja asiantuntevia neuvoja ja vinkkejä, jotka perustuvat monien vuosien kokemukseen Afrikan, Aasian ja Latinalaisen Amerikan matkaelämysten järjestämisestä.

Puhelin
09 424 15 833
Aukioloajat
ma-to 10-16
pe 10-15
Pyydä tarjous

Henkilökohtaista ja luotettavaa palvelua matkailun asiantuntijoilta

Olet aina tervetullut soittamaan tai lähettämään sähköpostia. Vastaamme mielellämme kysymyksiisi, kuuntelemme toiveitasi ja annamme sinulle rehellisiä ja asiantuntevia neuvoja ja vinkkejä, jotka perustuvat monien vuosien kokemukseen Afrikan, Aasian ja Latinalaisen Amerikan matkaelämysten järjestämisestä.

MIKSI MATKUSTAA TOURCOMPASSIN KANSSA?
Miksi asiakkaat valitsevat meidät

Aikasi on arvokasta. Erikoistuneet matka-asiantuntijamme tarjoavat yksilöllistä ja huomaavaista palvelua, joka takaa mukavuutesi ja turvallisuutesi koko matkasi ajan. Aina varaushetkestä kotiinpaluuseen asti hoidamme jokaisen yksityiskohdan äärimmäisen huolellisesti.

Tarjoamme laajan valikoiman kohteita. Niistä jokaisella on oma ainutlaatuinen tarinansa, joka on paikallisten kulttuurien, kiehtovan luonnon ja luonnonkauneuden muokkaama.

Matka- ja maa-asiantuntijamme ovat suunnitelleet matkamme laajojen tutkimustensa ja omien kokemustensa perusteella. Jokainen matka on suunniteltu esittelemään kunkin kohteen parasta tarjontaa.

TourCompassin matkoilla voit olla varma, että matkasi on turvallisissa käsissä. Olemme Tanskan matkatakuurahaston jäsen. Siksi voit olla matkustajana varma siitä, että matkasi korvataan, mikäli matkanjärjestäjä menee konkurssiin.